CONTACTO

Contacta connosco

Aínda que non temos oficina permanente, adoitamos traballar desde aquí:

A comunicación dos seus datos será obxecto de tratamento por parte do Responsable do Tratamento Indíxena Films SL. Esta comunicación utilizarase exclusivamente para tratar os seus datos para atender a súa solicitude, sempre de acordo ao Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD), Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD) e demais normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais, sobre protección de datos. Os seus datos non se comunicarán a terceiros, excepto por obrigación legal, e manteranse mentres non solicite a súa cancelación.